Allmänna villkor

Allmänna villkor Ampilio AB

 1. Tillämplighet: Villkoren gäller för avtal om köp av de tjänster som Ampilio AB vid var tid tillhandahåller, främst tjänster inom marknadsföring, huvudsakligen inriktat men inte begränsat till digital marknadsföring och konsultverksamhet inom marknadsföring.
 2. Utförande av tjänster: Ampilio åtar sig att utföra tjänsterna i enlighet med kundens önskemål och företagets egna riktlinjer för bästa praxis. Detta kan inkludera, men är inte begränsat till, utveckling av digital strategi, förbättring av digital synlighet, hantering av sociala medier, marknadsföring i sökmotorer, innehållsskapande och utveckling av hemsidor.
 3. Avtalets ingående: Tjänster beställs av kunden på det sätt som Ampilio anvisar. 
 4. Kundens kontrollskyldighet: Ampilio bekräftar innehållet i avtalet genom att tillställa kunden en bekräftelse. Kunden ska kontrollera innehållet såsom det uttrycks i bekräftelsen och inom tio dagar från utskicksdatum underrätta Ampilio om samtliga invändningar.
 5. Ändring av avtalade tjänster: Kunden kan när som helst begära ändringar av de tjänster som avtalats. Ändringen vidarebefordras till respektive avdelning inom Ampilio snarast möjligt efter att den meddelats.
 6. Immateriella rättigheter: Såvida inte annat skriftligen överenskommes, övergår samtliga immateriella rättigheter avseende material som framställs av Ampilio, eller av Ampilio vald underleverantör, på uppdrag av kunden, till kunden efter fullgjord betalning. Detta material kan inkludera, men är inte begränsat till, foto, filmer, texter och kan manifesteras i former som annonser, innehåll för sociala medier, webbsidor och andra liknande format.
  Användning av material: Oaktat ovanstående, förbehåller sig Ampilio rätten att, för egna marknadsförings- och informationsändamål, använda, reproducera och distribuera det material som framställts för kunden. Denna användning kan inkludera, men är inte begränsad till, publicering på Ampilio:s officiella webbplats (ampilio.se) samt i Ampilio:s sociala mediekanaler.
 7. Pris och betalningsvillkor: Pris för Ampilios tjänster anges exklusive mervärdesskatt på erhållen avtalsbekräftelse. Betalning ska vara Ampilio tillhanda enligt betalningsvillkor angivet på gällande faktura. Vid försenad betalning kan dröjsmålsränta utgå enligt lag. Kunden är då skyldig att betala ersättning för betalningspåminnelse samt inkassokostnader.
 8. Faktureringsvillkor: Fakturering sker omgående efter ingånget avtal med kund eller vid annan överenskommen tidpunkt enligt skriftligt avtal.
 9. Kreditbedömning: Ampilio får för kreditbedömning inhämta uppgifter om kunden även från annat kredit- och personregister än Ampilios kundregister. Efter bedömning av kunds kreditvärdighet kan Ampilio besluta om särskilda betalningsvillkor.
 10. Etiska regler: Kunden garanterar att innehållet i de tjänster som beställts och eventuellt material som tillhandahållits av kunden är lagligt i varje avseende, inte gör intrång i annans rättigheter, och överensstämmer med god affärssed.
 11. Ansvar för innehåll och GDPR: Kunden ansvarar för att all information och alla uppgifter som lämnas till Ampilio i samband med tjänsterna är korrekta och inte strider mot gällande lagstiftning, inklusive men inte begränsat till, Dataskyddsförordningen (GDPR). Ampilio tar inte ansvar för att de uppgifter och användardata som kunden tillhandahåller är i enlighet med GDPR. Det åligger kunden att försäkra sig om att alla nödvändiga samtycken och tillstånd erhållits och att behandlingen av personuppgifter som lämnas till Ampilio uppfyller kraven enligt GDPR. Kunden är skyldig att ersätta skada som orsakats Ampilio genom att kunden inte iakttagit dessa villkor eller på annat sätt agerat försumligt. Vidare ansvarar kunden för att erforderliga rättigheter och tillstånd föreligger för användning av material som tillhandahålls till Ampilio.
 12. Ansvarsbegränsning: Ampilios skadeståndsskyldighet med anledning av avtalet är begränsat till ansvar för direkt förlust och till ett belopp av högst 20 000 kronor. Ampilio ansvarar inte för indirekt förlust, såsom utebliven vinst, kostnader som blivit onyttiga eller andra följdskador.
 13. Avtalstid: Avtalstiden gäller enligt respektive ingångna avtal med kund. Såvida inte annat avtalats mellan parterna, eller vid löpande avtal, tillämpar vi en uppsägningstid om tre (3) kalendermånader.
 14. Avtalets upphörande: Part har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om den andra parten väsentligt åsidosätter sina skyldigheter enligt avtalet.
 15. Överlåtelse av avtal: Ampilio får överlåta avtalet till annat bolag inom samma koncern.
 16. Anlitande av underleverantör: Ampilio har rätt att anlita underleverantör för fullgörande av sina förpliktelser enligt avtalet.
 17. Tvist: På avtalet skall svensk rätt äga tillämpning. Tvist i anledning av avtalet skall avgöras vid Västerås tingsrätt.
 18. Ändring av dessa villkor: Ampilio har rätt att ändra dessa villkor en månad efter det att meddelande härom gjorts allmänt tillgängligt via vår hemsida.

Ampilio AB
Organisationsnummer: 556921-4181

Kontakta oss